Privacybeleid

Privacy statement Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding, gevestigd aan de Kluft 109
7943LR Meppel, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http:/www.kinderuitvaartbegeleiding.nl
Kluft 109 7943LR Meppel
+31639451188
kvk 011447094

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat
je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Gegevens zijn nodig om je te kunnen bellen of e-mailen. Tevens voor het opstellen
van de kostenbegroting, de aanvraag voor de crematie of de aanvraag voor het
begraven, de aangifte van overlijden, de opmaak van de rouwkaart en/ of de
rouwadvertentie en indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding deelt jouw persoonsgegevens met
verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding
jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw
nadrukkelijke toestemming.

Wij verstrekken NAW gegevens aan de gemeente waar de betrokkene is overleden
om aangifte van overlijden te kunnen doen en een verlof tot begraven of cremeren te
verkrijgen en een uitreksel van de akte van overlijden en de aanvraag voor een graf.
De NAW gegevens worden ook verstrekt aan het crematorium voor de aanvraag van
de crematie en om de as van de overledene door de nabestaande op te kunnen
halen.

De gegevens worden verstrekt aan uitvaartverzekeraars voor het versturen van de
factuur m.b.t. het regelen van de uitvaart.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@kinderuitvaartbegeleiding.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding gebruikt functionele, analytische en
tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat
we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@kinderuitvaartbegeleiding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek .

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@kinderuitvaartbegeleiding.nl

– Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding analyseert jouw gedrag op de website
om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af
te stemmen op jouw voorkeuren.

– Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij
hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie:Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn:2 jaar